Оф╕ц╕йний сайт домену IN.UA

Укра╖нська
Русский
English

   
Головна
Адреса електронно╖ пошти
Зробити стартовою
   

Who Is
   Новини


Правила домену IN.UA


Формат заявок


Контакти


Найчастiшi запитання


Список ре╓стратор╕в


Статус обробки т╕кета


Вх╕д  
 
Правила домену IN.UA

1. Загальнi положення1.1. Цi Правила домену IN.UA розробленi Адмiнiстратором домену IN.UA, дiючим у вiдповiдностi до п.1.13 Правил домену .UA

1.2. Термiни та визначення, вжитi в текстi цих Правил домену IN.UA, використано в значеннi та тлумаченнi, наведеному в Правилах домену .UA, якщо iнше не зазначене окремо.

1.3. Домен IN.UA i публiчним доменом другого рiвня - складовою частиною домену .UA.

1.4. Особливостi адмiнiстрування домену IN.UA передбаченi роздiлом 2 цих Правил домену IN.UA.

1.5. iнформацiя щодо делегування та адмiнiстрування доменних iмен в доменi IN.UA зберiгаiться в реeстрацiйнiй базi Адмiнiстратора домену .IN.UA, яка забезпечуe автоматизований iнтерфейс з реeстраторами

2 Особливостi адмiнiстрування домену IN.UA2.1. Домен IN.UA делеговано в iнтересах фiзичних осiб - громадян та/або резидентiв Украiни, якi самi, з власноi волi та розсуду, iдентифiкують себе членами украiнськоi iнтернет спiльноти

2.2. В доменi iIN.UA делегуються виключно приватнi доменнi iмена

2.3. Реiстранти на власний розсуд обирають собi доменнi iмена з трьох або бiльше символiв латинського алфавiту, цифр та символу "-" i Доменнi iмена з одного або двох символiв не реeструються

2.4. Термiн обробки заявки на делегування доменного iменi в доменi IN.UA становить не бiльше 1 (однii) години з моменту отримання пiдтвердження про прийняття заявки до вхiдноi черги вiд реeстрацiйноi бази Адмiнiстратора домену IN.UAi Адмiнiстратор домену IN.UA у вказаний термiн зобов`язаний, повiдомити електронним листом адмiнiстративних та технiчних контактних осiб вiдповiдного реeстратора про хiд та результат обробки заявки

2.5. Адмiнiстратор публiчного домену IN.UA не вступаi в прямi вiдносини з реeстрантами з питань делегування доменних iмен в доменi IN.UA Адмiнiстратор домену IN.UA не приймаi i не обробляe листiв, телефонних дзвiнкiв та iнших повiдомлень вiд реiстрантiв та не втручаiться в спори мiж реiстраторами та реiстрантами в доменi IN.UA

2.6. Вiдповiдальнiсть за порушення прав третiх осiб пiд час реeстрацii або використання доменного iменi в доменi IN.UA (в тому числi прав iнтелектуальноi власностi, прав на використання знакiв для товарiв та послуг та iнших) несуть реeстрант та реeстратор, вiдповiдно до умов угоди мiж ними, в разi вiдсутностi таких умов вiдповiдальнiсть перед постраждалою стороною несе реeстратор, за заявкою якого було делеговано вiдповiдне доменне iм'я


© OOO "OD.UA", 2013-2014